Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Business

ČEZ a.s.

Datový sklad a Business Intelligence pro ČEZ Trading (Operativní řízení rizik)

Předmětem tohoto projektu bylo navržení, vývoj a implementace a následné rozšíření stávajícího sytému pro Podporu operativního řízení rizik tradingových procesů. Cílem projektu bylo vytvoření optimálního a komplexního systému pro reportování v rámci útvaru Trading, který nahradil stávající řešení a splnil definované požadavky. V projektu je načítáno více datových zdrojů a součástí nahrávání dat (ETL procesů) je kontrola a čištění dat. Je implementováno mnoho křížových kontrol, kdy se kontrolují tabulky se stejným business obsahem ale pocházející z různých procesů a s odlišnou strukturou.

Mezi základní cíle projektu a nového reportovacího systému patří:

 • Shromažďování, ukládání a zpracování velkých objemů dat
 • Efektivní (rychlá) manipulace s daty s minimálním dopadem na okolní systémy a aplikace
 • Architektura navržená pro maximální výkon
 • Udržování dlouhodobé historie detailních dat na nejnižší úrovni granularity
 • Možnost integrace s interními systémy a efektivní komunikace s ostatními systémy v útvaru Trading včetně systémů skupiny ČEZ (výměna dat, webové služby, identity apod.)
 • Možnost libovolného rozšiřování datového modelu (uživatelsky – analytiky tradingu)
 • Na úrovni business uživatelů umožnit deklarativně navrhovat pravidla pro integrace, čištění a transformace dat
 • Flexibilita přidávání nových datových zdrojů a rozšiřování celého systému (uživatelsky – analytiky tradingu)
 • Možnost zpětného zápisu dat do relačních databází, např. zdrojových systémů
 • Možnost zadávání libovolných dotazů, reportů a grafů a publikace informací uživatelům
 • Interaktivní prezentační vrstva pro sdílení, publikování a ad-hoc dotazování dat koncovým uživatelům a dalším subjektům

Datový sklad a Business Intelligence pro ČEZ Prodej (Podpora procesů)

Realizujeme a podporujeme DWH a BI řešení sloužící pro podporu akvizičních, retenčních, churn a dalších procesů spojených s prodejem komodit (Elektřina, Plyn, Telco) koncovým zákazníkům.

V projektu je dominantním datovým zdrojem SAP. Dosažené cíle jsou podobné jako u Operativního řízení rizik pro ČEZ Trading.

Datové úložiště pro ČEZ ICT Services (Multikanálová komunikace)

Realizujeme a podporujeme tzv. „datové úložiště“, což je DWH řešení sloužící jako úložiště metadat archivovaných dokumentů a také jako datový sklad pro ad-hoc a statický reporting procesů metadat multikanálové komunikace s klienty.

Celý projekt multikanálové komunikace zajišťujeme i z hlediska koordinace, architektury, podpory a rozvoje databázové vrstvy platformy GMC, realizujeme i integrační napojení SAP a non SAP aplikací k platformě GMC.

Studie koncepce korporátního BI/DWH prostředí

Vypracovali jsme studii, která odpovídala na základní koncepční otázky oddělení architektury v oblasti datových skladů a business intelligence:

-          Jaký se má zvolit referenční model pro BI/DWH prostředí?

-          Má být řešení pro BI spíše centralizované napříč segmenty nebo decentralizované?

-          Jaké technologie zvažovat pro BI/DWH?

-          Podle jakých kritérií se rozhodovat při volbě cílových technologií?

-          Jakým způsobem má vypadat realizace referenčního modelu pro oblast s SAP

-          Jakým způsobem má vypadat realizace referenčního modelu pro oblast nonSAP

-          Jakou strategii přijmout pro přechod ze stávajícího stavu do cílového stavu?

Studie výběru technologické platformy pro BI/DWH prostředí

Vypracovali jsme i navazující studii, týkající se technologického pokrytí oblasti DWH/BI. Studie pokrývala tři základní oblasti:

-          Návrh řešení platformy DWH/BI, její architektura, použité komponenty a software

-          Návrh pokrytí všech oblastí Skupiny navrženou platformou DWH/BI

-          Náklady spojené s pořízením a provozováním DWH/BI platformy

Predikce pro podporu retenčního procesu (churn model) pro ČEZ Prodej

Realizovali jsme pilotní projekt, jehož cílem bylo určit klienty, kteří v blízké budoucnosti podají žádost o změnu dodavatele. Vstupem bylo přes 70 interních prediktorů a k tomu bylo připojeno dalších asi 50 externích prediktorů (nezaměstnanost v obcích, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, pobočky konkurentů, atd.). Byly prověřovány možnosti metod Oracle Advanced Analytics, Rapidminer, SAP Predictive Analytics a další.

Predikce očekávaného cashflow pro Hypoteční banku

Realizujeme a podporujeme predikční model, který slouží pro určení očekávaného cashflow. Pro potřeby modelu očekávaného cashflow byla provedena segmentace úvěrů do jednotlivých portfolií a predikována životnost úvěru v daném portfoliu. Úloha se zabývala primárně predikcí posunu splátek úvěrů vzhledem k regulérnímu naplánovanému splátkovému kalendáři a byly použity predikční algoritmy jazyka R.

 

 Další reference:

 

ČEZ je hlavní výrobce a distributor elektrické energie a jednou z největších utilitních společností v Evropě. Pracovníci Datacons podporovali implementaci systémů SAP během celého životního cyklu, tedy včetně návrhu, přípravy, implementace a produktivního provozu, a to jak externí konzultanti, tak jako interní pracovníci ČEZ Data na manažerských pozicích. Portfolio našich zkušeností zahrnuje implementace ERP (SAP R/3 4.7, SAP ECC 6.0), BI (SAP BW 3.5), portál (SAP EP 6.0) i middleware (SAP XI 7.0).

ERP

Členové týmu Datacons byli odpovědní za architekturu, návrh, implementaci a podporu produktivního provozu SAP ERP systémů včetně implementace add-on IS-U. Zajišťovali také návrh a implementaci mnoha rozhranní na externí technologické i obchodní systémy. Součástí implementace byl i systém SAP Business Warehouse, který byl použit pro reporting a celopodnikovou konsolidaci včetně SEM funkctionality.

Portál

Systém SAP EP 6.0 byl použit jako centrální portál pro instance systému SAP, zejména jako uživatelské prostředí systému SRM (centrální nákupní systém), ale i jako externí portál pro koncové zákazníky.

TIS

Technický informační systém (TIS) je systém pro evidenci, řízení a reporting technického vybavení distribuční soustavy vlastněné a spravované ČEZ Distribuce.

Systém je založen na implementaci SAP komponent a systému GIS od americké společnosti ESRI. Sestává se z následujících částí:

SAP R/3 4.7

 • Asset management (moduly AM, FI, PM, PS)
 • Řízení procesů distribuce, správa komunikace se zákazníky (moduly PM, PS, DMS. IS-U)
 • Outage Management (řízení výpadků – modul PM)

 

GIS ESRI, včetně Technické evidence.

Aplikace Síťové připojení je samostatná ORACLE RAC 10g databáze pro zajištění on-line komunikace s real - time systémy SCADA.

Passport

INDUS Passport je systém pro optimalizaci a řízení údržby elektráren ČEZ včetně jaderných bloků. Systém je zodpovědný za technickou evidenci, bezpečnostní procesy, management zdrojů i vlastní řízení údržby.

Naši pracovníci se podíleli na návrhu a implementaci rozhranní, přes které je systém Passport propojen (přes systém SAP PI) k SAP ERP systému ČEZ, který zajišťuje finanční, personální a logistické agendy. Návrh a implementace tohoto řešení obsahovali nejen vlastní nastavení a správu datových toků, ale výrazně zasáhl i procesní řešení logistiky a personalistiky v ČEZ, a.s.

 

E.ON a.s.

E.On je v Čechách významný distributor elektřiny. Naši pracovníci zajišťovali podporu implementace systému SAP (IS-U, CRM) pro potřeby distribuce, zejména na pozici vedení projektu.

Meopta a.s.

Řízení projektu implementace ERP systému Microsoft Dynamics AX 2009 (finance. Logistika, výroba).

PRE a.s.

Spolupráce na projektu řízení integrací
Spolupráce na projektu AMM