Zpět?

GDPR

Politika GDPR

Obecné informace

Celá problematika řešení GDPR by měla zajistit nejen technické, či technologické prostředky, ale i zajistit procesní a administrativně organizační možnosti, které by uvedenou regulatoriku podpořily.

Abychom mohli dobře navrhnout požadované řešení GDPR, je potřeba se na problematiku regulatoriky GDPR podívat z business pohledu (resp. z pohledu procesního). Celý proces řízení GDPR pak musí zajistit, aby byl systém schopen reagovat na požadavek externího subjektu, a dokázat, že má nastavena pravidla práce dle GDPR a zároveň technické prostředky, které zajistí dodržování těchto pravidel.

Celkové řešení by bylo možno naznačit v highlevel architektuře dle následujícího obrázku:

Základním předpokladem je, že existuje analýza dopadů regulatoriky GDPR na fungování organizace, což v sobě znamená analýzu požadavků na procesní, právní, organizační, IT a další změny v organizaci. Tato analýza definuje pak úkoly, které zavedení procesů GDPR bude vyžadovat, tedy jakési řízení změn (Change management).

Celý systém by měl pracovat tak, aby uměl reagovat na předpokládaný požadavek na informaci. Takže základem musí být definice politik a metodik podporující proces řízení regulatoriky GDPR. První částí procesu bude tedy Definice a nastavení POLITIK GDPR. Vzhledem k tomu, že uvedená metodika bude obsahovat celou řadu omezení a regulací, bude potřeba vytvořit soubor rizik, která z nedodržování těchto politik plynou. Tato rizika bude nutné uvažovat v komplexitě informačního systému, tedy rizika by se měla navazovat na jednotlivá aktiva systému, která mohou nést (např. databáze, komunikační technologie) osobní data, nebo s nimi mohou manipulovat (služby, integrační prostředky). Druhou částí tedy bude zajištění Definice a nastavení ŘÍZENÍ RIZIK pro GDPR. Po úvodních dvou částech procesu, které představují zejména administrativní a organizační opatření GDPR již můžeme přistoupit k částečným technickým řešením. Třetí částí procesu je vlastní Definice a nastavení ŘÍZENÍ DAT GDRP. Tato část procesu zajišťuje vlastní technologický postup nalezení dat v systému a práci s těmito daty (definice osobního údaje, jeho umístění v systému, párování, výmaz, archivaci či další postupy). Součástí procesu řízení dat je Definice datového modelu a Párování dat. V dobře realizovaných systémech můžeme hovořit o master data managementu. Závěrečnou částí celého procesu podpory GDPR může být připojení Bezpečnostního dohledu, který by mohl cílově monitorovat či dokonce ovlivňovat prvky systému, které by mohly ovlivňovat compliance GDPR. Např, by mohlo dojít k přísnějšímu monitoringu části systému, kde se osobní data ukládají a podobně.

Celá struktura systému podpory GDPR pak může být:

Do celého procesu patří ještě analytické procesy, které sice patří do procesu, ale jsou jakýmisi statickými či podpůrnými procesy, avšak bez těchto dvou procesů nelze reálně o opatřeních GDRP reálně hovořit.

Pro uvedené obecné řešení máme k dispozici realizační platformu pro nasazení a podporu Organizačních, evidenčních a administrativních opatření GDPR.

Aplikace pro podporu GDPR

Aplikace Řízení GDPR obsahuje a zajišťuje kompletní organizační podporu správce s GDPR v případě, že organizace má k dispozici všechny podklady a chce si GDPR dělat sama.