Zpět?

Jaké služby nabízíme

Druhy služeb

Ing. Vojtěch ŠípDivize BI

Datové sklady

Primární transakční systémy jsou samozřejmě pro společnost klíčovým zdrojem, ale není snadné plně využít potenciálu dat těchto systémů. Cílem datového skladu je právě umožnit uživatelům snadný přístup k informacím, které společnost vlastní. Data jsou ze zdrojových systémů řízeně sbírány a ukládány v centrálním úložišti.

Takto uspořádaná data je možné využít nejen pro operativní reporting, ale i pro analytické zpracování, hledání skrytých vzorců a vztahů v datech, prediktivní analytiku a podporu rozhodování. Důležité je i zajistit srozumitelnost a správnost těchto informací, protože důvěra business uživatelů je nezbytná.


Je požadováno, aby data v datovém skladu splňovaly i další očekávání:
 • musí být integrované, tj. na jednom místě jedním způsobem přístupné, a správně propojené z různých zdrojových systémů tak, aby byl zajištěn komplexní pohled na celou společnost.
 • musí být integrované, tj. na jednom místě jedním způsobem přístupné, a správně propojené z různých zdrojových systémů tak, aby byl zajištěn komplexní pohled na celou společnost.
 • musí být srozumitelné a popsané, opatřené metadaty, aby jim business uživatelé rozuměli
 • musí být pravidelně aktualizované
 • datový sklad musí být časově perzistentní a uchovávat historii, tj. držetverzedat v čase a umožnit rekonstruovat jejich stav k libovolnému datu
 • zároveň musí být možné je adaptovat na změny okolního business prostředí


Pro uchování dat se používají relační a multidimenzionální databáze, případně pro méně strukturovaná objemná data tzv. data lake. Mezi jednotlivými úložišti dochází k přesunu, transformacím, kontrolám a čištění dat pomocí ETL nástrojů (Extrakce, Transformace, Load). Téměř všechny BI projekty, na kterých jsme se podíleli zahrnovaly tvorbu datového skladu, používali jsme různé databázové platformy (Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Netezza, atd.) a ETL nástroje (Oracle Data Integrator, IBM Datastage, Ab Initio, SQL Server IntegrationServices, atd.)

ZavřítDatové sklady

Primární transakční systémy jsou samozřejmě pro společnost klíčovým zdrojem, ale není snadné plně využít potenciálu dat těchto systémů. Cílem datového skladu je právě umožnit uživatelům snadný přístup k informacím, které společnost vlastní. Data jsou ze zdrojových systémů řízeně sbírány a ukládány v centrálním úložišti.

Takto uspořádaná data je možné využít nejen pro operativní reporting, ale i pro analytické zpracování, hledání skrytých vzorců a vztahů v datech, prediktivní analytiku a podporu rozhodování. Důležité je i zajistit srozumitelnost a správnost těchto informací, protože důvěra business uživatelů je nezbytná.

Business Inteligence

Správně navržená BI strategie musí být v souladu s podnikovými cíli a procesy, zlepšuje využití znalostí a posouvá business vpřed poskytováním kvalitních, užitečných a srozumitelných informací. Podporuje strategické, taktické a operativní rozhodování a umožňuje snadněji a efektivněji řídit společnost.
Business Intelligence má přímý dopad na výkonnost na všech úrovních podniku. Umožňuje uživatelům rychle se přizpůsobit změnám v jejich business prostředí.

Je celkem běžné, že znalosti a zkušenosti s tvorbou BI nejsou k dispozici uvnitř společnosti a je efektivnější využít externí kapacity. Volba partnera (dodavatele BI služeb) je klíčová věc, protože musí splňovat určité požadavky:

 • musí mít znalost prostředí, cílů společnmosti, znát procesy, data a terminologii
 • musí mít znalost BI technologií a mít přehled o nových trendech
 • musí znát best worstpractices
 • musí umět komunikovat s lidmi
 • musí míz zkušenosti s BI projekty


Disciplína BI se postupně rozrostla a prolnula s dalšími disciplínami, např. Data mining (zejména prediktivní úlohy), Data governance, Data discovery, Data quality, Regulatorika, atd… a je kladen větší důraz na vizualizaci a self-service uživatelů.
Všechny tyto oblasti prakticky řešíme u našich zákazníků, ve velkých i středních společnostech. BI začíná pronikat i do relativně malých firem, které v dnešní době už jsou také schopny produkovat více dat, než umí účelně vytěžit.


Pozitivní techniky, které vedou k úspěchu DWH/BI projektů:

 • Zajištění podpory zúčastněných osob, zejména managementu.
 • Iterativní přístup menších dodávek. Je vhodné začít s několika málo KPI, nebo reporty, které nejsou příliš složité a jejichž přínos je v ideálním případě vysoký.
 • Udržení BI/DWH strategie s celkovou IT strategií.
 • Volba ověřených metodologií.
 • Stanovení kritérií úspěchu, identifikace omezení a stanovení předpokladů.
 • Nastavení procesů, zejména change management a data governance.
 • Provedení analýzy současného stavu, cílového stavu a zvážení postupu přechodu.
 • Udržení si dostatečného rozhledu.Následujícím technikám je naopak lépe se vyhnout:

 • Realizace BI/DWH v jedné velké dodávce. Než bude kompletní a velká dodávka analyzována, navržena, vyvinuta, nasazena a otestována, uplynou někdy i roky a požadavky, které dodávku definovaly, už nebudou platit.
 • BI není jen technologie, je chyba se zaměřit pouze na výběr a implementaci technologie. Strategie by měla zahrnovat širší oblast než pouze DWH a BI technologie.
 • Nelze očekávat, že BI/DWH strategie bude neměnná. Na zásadnější změny prostředí (legislativní změny, akvizice) je nutné reagovat.
 • Není dobré vidět BI/DWH jako střed světa. Vývoj v posledních letech mění pozici DWH/BI – dlouho bylo na vrcholu „potravního řetězce informací“. Nyní se stává spíše kamenem v IS mozaice. Informace a znalosti, které vzniknou v DWH/BI (např. kredibilita zákazníka) jsou poskytovány okolním systémům.Realizujeme BI projekty na platformách Oracle BI, Microsoft Power BI, IBM Cognos, SAP BO a další.

ZavřítBusiness Inteligence

Správně navržená BI strategie musí být v souladu s podnikovými cíli a procesy, zlepšuje využití znalostí a posouvá business vpřed poskytováním kvalitních, užitečných a srozumitelných informací. Podporuje strategické, taktické a operativní rozhodování a umožňuje snadněji a efektivněji řídit společnost.

Business Intelligence má přímý dopad na výkonnost na všech úrovních podniku. Umožňuje uživatelům rychle se přizpůsobit změnám v jejich business prostředí.

Datová analytika a predikce

Vývoj informačních technologií umožnil vznik obrovského množství dat a potřeba jejich zpracování si vyžádala vznik nových disciplín, metod a nástrojů. Relativně nesourodý soubor metod pro extrakci užitečné informace z velkého množství dat se nazývá různě - data mining, datová analytika, knowledgediscovery atd.

Tyto metody řeší následující typy úloh:

 • Klasifikační predikční modely – předpovídá se výsledek na základě vstupů, tzv. prediktorů. Model je napřed potřeba naučit na množině, kde je výsledek známý. Používá se např. na predikování reakce zákazníka na kampaň, nebo pro predikování skupiny zákazníků s vysokou pravděpodobností odchodu či koupě určitého produktu
 • Regresní modely – jsou podobné jako klasifikační modely, ale nepredikují vlastnost, ale číselnou hodnotu. Lze predikovat hodnotu zákazníka, cacheflowspolečnosti, sílu větru atd.
 • Hledání anomálií – identifikují se výjimečné nebo podezřelé odchylky od normy. Lze aplikovat na detekci pojišťovacích podvodů, v bezpečnostní oblasti, diagnostice ve zdravotnictví atd.
 • Hledání asociačních pravidel a vzorců – klasická úloha nákupního košíku (které kombinace produktů často zákazníci nakupují), pro tvorbu balíčků produktů a rozmístění produktů v obchodě, v odhalování podvodů a defektů, atd.
 • Hledání skupin a shluků – hledání přirozených skupin entit, které k sobě mají „malou vzdálenost“. Používá se např. pro identifikaci zákaznických segmentů, sociálních skupin, atd.


Tyto metody a algoritmy aplikujeme u zákazníků, vyhodnocovali jsme churn model (pravděpodobnost výpovědi zákazníka) u společnosti, která se zabývá výrobou a prodejem energie, predikovali jsme lokální atmosférické jevy, cacheflow banky a další.

ZavřítDatová analytika a

predikce

Vývoj informačních technologií umožnil vznik obrovského množství dat a potřeba jejich zpracování si vyžádala vznik nových disciplín, metod a nástrojů. Relativně nesourodý soubor metod pro extrakci užitečné informace z velkého množství dat se nazývá různě - data mining, datová analytika, knowledgediscovery atd.

Ing. Čestmír PailDivize Primavera

Řízení údržby

Znalost řízení a plánování údržby velkých průmyslových nebo utilitních společností, kde nejsou hlavním kritériem úspěšnosti jen náklady, ale kde jde i o bezpečnost a správu velkých průmyslových celků, případně i o lidské zdraví a životy, je základním kamenem našeho týmu divize služeb.

Naši pracovníci se podíleli na návrhu a implementaci vlastního systému řízení údržby elektráren ČEZ, a.s. i dalšího rozvoje rozhranní, přes které je systém AS8 propojen se sysmémem SAP ERP, který zajišťuje finanční, personální a logistické agendy. Návrh a implementace tohoto řešení obsahovali nejen vlastní nastavení a správu datových toků, ale výrazně zasáhl i procesní řešení logistiky a personalistiky v ČEZ, a.s.

ZavřítŘízení údržby

Znalost řízení a plánování údržby velkých průmyslových nebo utilitních společností, kde nejsou hlavním kritériem úspěšnosti jen náklady, ale kde jde i o bezpečnost a správu velkých průmyslových celků, případně i o lidské zdraví a životy, je základním kamenem našeho týmu divize služeb.

Strategické plánování

Komplexní řešení projektového řízení změn lze rozdělit z architektonického hlediska na dvě části:

 • 1. Část strategického plánování
 • 2. Část projektového řízení

Zde na rozdíl od předchozí sekce budeme popisovat část první a propojení obou částí.

Rozdělení uvedených procesů řízení projektové kanceláře na dva zásadní procesy pak vyplývá i z jiné úrovně zpracovávaných informací. Zatímco strategické plánování může pracovat pouze s průřezovými informacemi (v podstatě se statickými údaji), řízení projektů je přímo závislé na časověorientovaných údajích a musí pracovat s optimalizačními procesy, jako je například kritická cesta, atd.

Strategické plánování se ve svém důsledku stará o schvalovací proces životního cyklu změny, přehledové informace charakteru, které projekty jsou v realizaci, které projekty jsou v návrhu na budoucí období, zda jsou k dispozici kapacity a zdroje na jejich realizaci, zda jsou k dispozici finance a čas na jejich realizaci a podobně. Umožnuje připravit všechny potřebné informace pro zahájení schvalovacího procesu tak, aby bylo možné projektový záměr schválit a předat ho k realizaci.

ZavřítStrategické plánování

Komplexní řešení projektového řízení změn lze rozdělit z architektonického hlediska na dvě části:

 • 1. Část strategisckého plánování
 • 2. Část projektového řízení
Zde na rozdíl od předchozí sekce budeme popisovat část první a propojení obou částí

Řízení projektů

Komplexní řešení projektového řízení změn lze rozdělit z architektonického hlediska na dvě části:

 • 1. Část strategického plánování
 • 2. Část projektového řízení


Společnost Datacons v oblasti projektového řízení dodává, implementuje a školí Oracle Primavera EPPM a pro oblast strategického plánování Oracle Primavera OPPM. Oba nástroje je možné dobře kombinovat a nasazovat všude tam, kde je potřeba řídit portfolio projektů např. v rámci projektové kanceláře. Řízení projektů je základní disciplína řízení změn a umožňuje projektovému manažerovi orientaci v základních nástrojích řízení realizace projektu. Zejména se pak jedná o řízení času, řízení financí a řízení zdrojů. Tyto údaje je pak potřeba sdílet s ostatními projektovými manažery a s nadřízenými subjekty tak, aby bylo dosaženo shody v řízených projektech přes celou organizaci. Systém řízení projektů musí poskytovat informace do rozhodovacího procesu o schvalování nových projektů či změn.


Dodávané Oracle nástroje pro projektové řízení a pro řízení projektového portfolia:

 • Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management je SW pro plánování a řízení projektů, programů a portfolií. * Oracle Primavera Portfolio Management je přední řešení softwaru pro správu portfolia které poskytuje bezkonkurenční flexibilitu a infrastrukturu pro správu podnikového portfolia.
 • Primavera P6 Professional Project management
 • Primavera Portfolio management
 • Primavera Gateway –Flexibilní a vysoce konfigurovatelný SW nástroj umožňuje integrace mezi různými IT systémy.Rozsáhlé znalosti našich konzultantů v oblasti řízení projektů a v implementaci Oracle Primavera vedly k vlastnímu vývoji produktů pro projektové řízení:

 • Vykazování odváděné práce
 • Interface – conectorSAP ( PS, PM, HR atd.)-Primavera
 • Lokalizace – čeština pro SW Primavera, slovenština pro SW Primavera

ZavřítŘízení projektů

Komplexní řešení projektového řízení změn lze rozdělit z architektonického hlediska na dvě části:

 • 1. Část strategisckého plánování
 • 2. Část projektového řízení
Společnost Datacons v oblasti projektového řízení dodává, implementuje a školí Oracle Primavera EPPM a pro oblast strategického plánování Oracle Primavera OPPM. Oba nástroje je možné dobře kombinovat a nasazovat všude tam, kde je potřeba řídit portfolio projektů např. v rámci projektové kanceláře.

Mgr. Čestmír PailDivize ARM

Kybernetický zákon

Podle zákona o kybernetické bezpečnosti řešíme systém podporující administrativní a organizační opatření dle Zákona č.181/2014. Jedná se zejména o společné, integrované a propojené řízení aktiv, rizik, plánů, opatření a incidentů a jejich vazba na požadavky auditu kybernetické bezpečnosti a ISO 27000, na procesy a organizační strukturu.

Zákazníci a uživatelé našeho řešení jsou ministerstva (Finance, Doprava, Zemědělství), komerční společnosti (Veolia, ČEZ) a další organizace.

ZavřítKybernetický zákon

Podle zákona o kybernetické bezpečnosti řešíme systém podporující administrativní a organizační opatření dle Zákona č.181/2014. Jedná se zejména o společné, integrované a propojené řízení aktiv, rizik, plánů, opatření a incidentů a jejich vazba na požadavky auditu kybernetické bezpečnosti a ISO 27000, na procesy a organizační strukturu.

GDPR

General Data Protection Regulation

Základem dobrého přístupu k GDPR a dodržování regulatorik je dobře zmapovaný informační systém. Proto je správně nastavený systém řízení kybernetické bezpečnosti minimálně polovinou řešení GDPR. Vědět, jakých aktiv se regulatorika týká, je základem dobrého přístupu k požadavkům GDPR, kterými jsou např. výmazy, informace a další procesy. Provázání těchto informací s požadavky, s aktivy, s procesy a organizací je dobrým základem. Vlastní technologická opatření již jsou poměrně standardním projektem.

Řízení rizik

Řízení rizik (risk management) je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují a vytvářejí určitou smyčku. Cílem řízení rizik je identifikace a kvantifikace rizik, kterým musí organizace čelit a především pak rozhodnutí, jak identifikovaná rizika správně zvládat. Proces řízení rizik je v dnešní době již nedílnou součástí správného řízení. Jedná se o postupný, neustále se opakující proces zlepšování, nejlépe začleněný do již existujících praktik či jiných postupů.

 • Stanovení kontextu řízení rizik
 • Identifikace rizik
 • Analýza rizik
 • Vyhodnocení rizik
 • Posouzení (agregace) rizik
 • Oštření rizik
 • Monitorování a přezkoumávání rizik


Nástroj Active Risk Manager umožňuje efektivně zvládat rizika v rámci celé organizace. Umožňuje snadnéohodnocování rizik dle analýzy rizik, k rizikům pak efektivně napojuje plány, opatření, incidenty, audit a další oblastí.

V současné době je využíván pro:
 • Rizika kybernetické bezpečnosti
 • Rizika finanční
 • Rizika BOZP
 • Rizika projektová
 • Strategická rizika
 • Specifická rizika dle typu organizace (Podvody a nesrovnalosti..)

ZavřítŘízení rizik

Řízení rizik (risk management) je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují a vytvářejí určitou smyčku. Cílem řízení rizik je identifikace a kvantifikace rizik, kterým musí organizace čelit a především pak rozhodnutí, jak identifikovaná rizika správně zvládat. Proces řízení rizik je v dnešní době již nedílnou součástí správného řízení. Jedná se o postupný, neustále se opakující proces zlepšování, nejlépe začleněný do již existujících praktik či jiných postupů.

Řízení auditu

Nástroj ARM (Active Risk Manager) umožňuje také řídit audit. Na základě procesu řízení rizik specifikuje tu část organizace, ve které hrozí nejvyšší potenciální riziko, a zde zavést auditní proces. ARM umožňuje tzv. Continous Auditing – permanentní proces.

Fáze auditu v ARM jsou následující:

 • Audit Universe (Auditní prostředí)
 • Annual Planning (Plánování auditu)
 • Audit Engagement (Proces auditu a workflow)
 • Audit Execution (Provedení auditu)
 • Actions, Risk assessment & Follow-up (Akce, ohodnocení a následná opatření)
 • Monitoring, Reporting & Closure (Monitoring, reportování a uzavření auditu)


V rámci řízení auditu kybernetické bezpečnosti umožňujeme napojení na požadavky dokumentu„Pomůcka k auditu bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti“+. Zde je poskytnut rámec bezpečnostních opatření, která jsou pro jednotlivé typy subjektů (správce KII, správce VIS) vyžadována v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 Sb.) a jeho prováděcího právního předpisu – vyhlášky č. 316/2014 Sb.

ZavřítŘízení auditu

Nástroj ARM (Active Risk Manager) umožňuje také řídit audit. Na základě procesu řízení rizik specifikuje tu část organizace, ve které hrozí nejvyšší potenciální riziko, a zde zavést auditní proces. ARM umožňuje tzv. Continous Auditing – permanentní proces.

Ing. Čestmír PailDivize Služeb

Konzultace SAP

Společnost DATACONS neposkytuje jen SAP konzultanty, ale v rámci projektů nebo samostatných analýz provádí komplexní konzultace vybraných částí SAP systémů.

Naším cílem je vždy návrh nejvhodnějšího řešenísystému SAP a jeho následné implementace pro konkrétního klienta dle jeho požadavků.

S našimi zákazníky nás pojí dlouhodobé vztahy a služby neomezujeme jen na projektové činnosti, jsme schopni poskytovat i trvalou provozní podporu.

Oblasti konzultací:

 • Architektura systémů SAP
 • Báze
 • Integrace
 • Licenční politika
 • Archivace
 • Analýza a vývoj

ZavřítKonzultace SAP

Společnost DATACONS neposkytuje jen SAP konzultanty, ale v rámci projektů nebo samostatných analýz provádí komplexní konzultace vybraných částí SAP systémů.

Naším cílem je vždy návrh nejvhodnějšího řešenísystému SAP a jeho následné implementace pro konkrétního klienta dle jeho požadavků.

S našimi zákazníky nás pojí dlouhodobé vztahy a služby neomezujeme jen na projektové činnosti, jsme schopni poskytovat i trvalou provozní podporu.

Archivace dat

V dynamické době, jako je dnešní svět, je naprostou nezbytností mít pod kontrolou všechna data firemních systémů. Nemyslíme jen jejich zabezpečení, jejich zálohování, ale kontrolu celého životního cyklu dat. Často se zapomíná na jejich archivaci a skartaci. Nyní tyto pojmy ožívají hlavně ve spojitosti s GDPR.

Archivace a skartace jsou i dnes často přehlíženým pojmem. Před vyhlášením směrnice GDPR se o nich mluvilo jen v souvislosti s uvolněním místa v systému, či databázi a když se odezvy systému nedaly vyřešit změnou HW nebo SW.

Situace se mění. Dnes si firmy začínají uvědomovat, že data nestačí jen vytvořit a spravovat, ale musí být vyřešeno i jejich dlouhodobé uložení a případný výmaz. Kromě již zmíněného GDPR je konec života dat ovlivněn celou řadou zákonů a norem, jmenujme alespoň zákon a archivnictví, o účetnictví apod.

ZavřítArchivace dat

V dynamické době, jako je dnešní svět, je naprostou nezbytností mít pod kontrolou všechna data firemních systémů. Nemyslíme jen jejich zabezpečení, jejich zálohování, ale kontrolu celého životního cyklu dat. Často se zapomíná na jejich archivaci a skartaci. Nyní tyto pojmy ožívají hlavně ve spojitosti s GDPR.

IT projekty

Společnost DATACONS se zaměřuje na poskytování profesionálních a nezávislých služeb v různých oblastech projektového řízení IT projektů. Můžeme se pochlubit nejen celou řadou úspěšných realizací projektů, ale i řadou spokojených zákazníků a projektových partnerů.Umíme dobře plnit přání zákazníka jak na straně dodavatele či subdodavatele, ale i na straně zákazníka.

Pro IT projekty poskytujeme tyto role: • Projektový manažer

  Zaměstnanci společnosti jsou certifikovanými projektovými manažery PRINCE2, PMI ASAP a mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v projektovém řízení na IT trhu v České republice.


 • Solution architekt

  Společnost DATACONS poskytuje konzultační podporu pro návrh architektury informačních systémů a komplexních služeb v oblasti implementace a integrace informačních systémů. Společnost DataCons je schopna poskytnout nejen nezávislý odborný pohled na dané řešení ale i připravit variantní návrh architektury v různých technologických platformách.

  Vystupuje tedy jako technologicky nezávislý architekt či konzultant v následujících specializacích:

  • Business Architektura informačních systémů
  • Business Process Management
  • Integrace
  • Bezpečnost IS
  • Portálová řešení
  • Business Intelligence a Datawarehouse
  • Správa dokumentů
  • Identity Management
  • E-Learning
 • Architekt bezpečnosti

  Zaměstnanci společnosti jsou nejen certifikovanými odborníky na problematiku ZoKB (zákon o kybernetické bezpečnosti, ale i na problematiku risk managementu a v neposlední řadě i GDPR.


 • Senior konzultant IT nebo Analytik / Programátor

  DATACONS s.r.o. již od svého založení v roce 2010 analyzuje, vyvíjí nebo upravuje softwarové aplikace pro řadu významných zákazníků ze sektoru telekomunikací, financí, utilit a státní správy.
  Naše odborné znalosti aplikací obsahují systémy SAP, Oracle i IBM. Ve vývoji aplikací pokrýváme všechny dnes široce rozšířené technologie – Javu, .Net, C++, PHP/ASP, ABAP i mobilní platformy (J2ME, Windows Mobile i Symbian) a další.Technologické konzultace

 • Technologie SAP
 • Technologie Oracle/SUN
 • Technologie JAVA
 • Technologie Microsoft
 • Technologie IBMOborové konzultace

 • Energo/Utility
 • Defence
 • Státní správa a samospráva
 • Telekomunikace
 • Call Centra

ZavřítIT Projekty

Společnost DATACONS se zaměřuje na poskytování profesionálních a nezávislých služeb v různých oblastech projektového řízení IT projektů. Můžeme se pochlubit nejen celou řadou úspěšných realizací projektů, ale i řadou spokojených zákazníků a projektových partnerů.Umíme dobře plnit přání zákazníka jak na straně dodavatele či subdodavatele, ale i na straně zákazníka.

Datová analytika a predikce

Datová analytika a případná predikce dle současných hodnot dat, jejich rozložení a trendů je velmi zajímavou disciplínou, která nachází uplatnění nejen v herním a sázkovém průmyslu, ale i ve velmi sledovaných finančních a CRM systémech.

Systémy sledující závislosti v datových entitách i systémy předpovídající vývoj v určitém segmentu dat, tvoří základ pro předpovědi očekávané výše cashflow nebo pro model chování určité skupiny obyvatel. Obojí předpokládá rozsáhlé znalosti datové analýzy i modelů chování systémů v závislosti na množině prediktorů.

ZavřítDatová analytika a

predikce

Datová analytika a případná predikce dle současných hodnot dat, jejich rozložení a trendů je velmi zajímavou disciplínou, která nachází uplatnění nejen v herním a sázkovém průmyslu, ale i ve velmi sledovaných finančních a CRM systémech.