Zpět?

ČEZ a.s.

Datový sklad a Business Intelligence pro ČEZ Trading (Operativní řízení rizik)

Předmětem tohoto projektu bylo navržení, vývoj a implementace a následné rozšíření stávajícího sytému pro Podporu operativního řízení rizik tradingových procesů. Cílem projektu bylo vytvoření optimálního a komplexního systému pro reportování v rámci útvaru Trading, který nahradil stávající řešení a splnil definované požadavky. V projektu je načítáno více datových zdrojů a součástí nahrávání dat (ETL procesů) je kontrola a čištění dat. Je implementováno mnoho křížových kontrol, kdy se kontrolují tabulky se stejným business obsahem ale pocházející z různých procesů a s odlišnou strukturou.

Mezi základní cíle projektu a nového reportovacího systému patří:

Datový sklad a Business Intelligence pro ČEZ Prodej (Podpora procesů)

Realizujeme a podporujeme DWH a BI řešení sloužící pro podporu akvizičních, retenčních, churn a dalších procesů spojených s prodejem komodit (Elektřina, Plyn, Telco) koncovým zákazníkům.

V projektu je dominantním datovým zdrojem SAP. Dosažené cíle jsou podobné jako u Operativního řízení rizik pro ČEZ Trading.

Datové úložiště pro ČEZ ICT Services (Multikanálová komunikace)

Realizujeme a podporujeme tzv. „datové úložiště“, což je DWH řešení sloužící jako úložiště metadat archivovaných dokumentů a také jako datový sklad pro ad-hoc a statický reporting procesů metadat multikanálové komunikace s klienty.

Celý projekt multikanálové komunikace zajišťujeme i z hlediska koordinace, architektury, podpory a rozvoje databázové vrstvy platformy GMC, realizujeme i integrační napojení SAP a non SAP aplikací k platformě GMC.

Studie koncepce korporátního BI/DWH prostředí

Vypracovali jsme studii, která odpovídala na základní koncepční otázky oddělení architektury v oblasti datových skladů a business intelligence:

Studie výběru technologické platformy pro BI/DWH prostředí

Vypracovali jsme i navazující studii, týkající se technologického pokrytí oblasti DWH/BI. Studie pokrývala tři základní oblasti:

Predikce pro podporu retenčního procesu (churn model) pro ČEZ Prodej

Realizovali jsme pilotní projekt, jehož cílem bylo určit klienty, kteří v blízké budoucnosti podají žádost o změnu dodavatele. Vstupem bylo přes 70 interních prediktorů a k tomu bylo připojeno dalších asi 50 externích prediktorů (nezaměstnanost v obcích, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, pobočky konkurentů, atd.). Byly prověřovány možnosti metod Oracle Advanced Analytics, Rapidminer, SAP Predictive Analytics a další.

Predikce očekávaného cashflow pro Hypoteční banku

Realizujeme a podporujeme predikční model, který slouží pro určení očekávaného cashflow. Pro potřeby modelu očekávaného cashflow byla provedena segmentace úvěrů do jednotlivých portfolií a predikována životnost úvěru v daném portfoliu. Úloha se zabývala primárně predikcí posunu splátek úvěrů vzhledem k regulérnímu naplánovanému splátkovému kalendáři a byly použity predikční algoritmy jazyka R.

Upgrade systému Oracle na verzi 12

Realizujeme dlouhodobý projekt povýšení technologií Oracle Business intelligence a Oracle Data Integrator na verzi 12.

E.ON a.s.

E.On je v Čechách významný distributor elektřiny. Naši pracovníci zajišťovali podporu implementace systému SAP (IS-U, CRM) pro potřeby distribuce, zejména na pozici vedení projektu.


Meopta a.s.

Řízení projektu implementace ERP systému Microsoft Dynamics AX 2009 (finance. Logistika, výroba).


Česká spořitelna a.s.

Projekt datové kvality

Ve spolupráci se společností IBM jsme zpracovali pilotní projekt a architekturu řízení datové kvality a data governance.

Projekt řízení vývoje reportingu pro Retail BI

Realizujeme projekt pro nastavení a řízení vývoje reportingového nástroje pro retail BI včetně nastavení procesů a řízení datové kvality.